پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

نفس های تو

  شـــــــــــــــــعــر!   صــــــــدای نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای توست   که میـــــــــــــــــــدمد بر قلبـــــــــــم   ومـــــــــــــــــــــن!   بـــــــــــــوی عطـــــــــــــــــــــــــــــر تو را دارم با خـــــــــــود     ========   سمیرا رحمانی
/ 4 نظر / 16 بازدید